BROKERIT.FI VERKKOPALVELUN KÄYTTÖEHDOT


Brokerit.fi-verkkopalvelun käyttöehdot ja etämyynnin ennakkotiedot


1. Brokerit.fi-verkkopalvelu (”Palvelu”) on tarkoitettu helpottamaan itsenäisesti asuntoaan tai kiinteistöään (”Kohde”) myyvän henkilön myyntiprosessia. Palvelu eikä palveluntarjoaja InnoWo Oy (”Palveluntarjoaja”) ole kiinteistönvälitystoimisto, vaan Kohteen myymiseksi ja sen markkinoimiseksi perustettu ilmoituskanava ja siihen liittyvien asioiden kommunikointikanava. Palveluntarjoajan yhteystiedot: InnoWo Oy (2854436-8), Ylinikkilänkatu 10, 33580 Tampere, puh. 0504348526, tiimi@brokerit.fi.


2. Palveluun rekisteröityvä ja sitä kautta myynti-ilmoituksen (”Ilmoitus”) julkaiseva henkilö (”Käyttäjä”) vastaa siitä, että kaikki ilmoitusta koskevat tiedot ovat oikein ja että Käyttäjällä on oikeus myydä ilmoitusta koskeva Kohde ja että Käyttäjä omistaa ilmoituksessa ja muualla julkaistavien kuvien tekijänoikeudet. Palveluntarjoaja ei vastaa ilmoituksessa olevien tietojen luotettavuudesta tai oikeellisuudesta. Palveluntarjoaja on oikeutettu poistamaan Ilmoituksen, mikäli Käyttäjä rikkoo Palvelun käyttöehtoja tai tekijänoikeuksia koskevia säännöksiä. Palveluntarjoaja saa käyttää Käyttäjän Ilmoitusta ja siihen liittyviä kuvia markkinoinnissaan.


3. Käyttäjä valitsee haluamansa palvelupaketin rekisteröidyttyään Palveluun ja maksaa palvelupaketin hinnaston mukaisesti (palvelupakettien sisältö ja hinnasto löytyy osoitteesta https://www.brokerit.fi). Maksettuaan palvelupaketin Käyttäjä lataa Kohteesta ottamansa valokuvat Palveluun tai jää odottamaan Palveluntarjoajan valokuvauskumppanin yhteydenottoa. Käyttäjä valmistelee Kohteen valokuvauskuntoon ja on vastaanottamassa valokuvaajaa. Käyttäjä vastaa siitä, että Kohde on valmisteltu valokuvausta varten ennen valokuvaajan saapumista paikalle. Käyttäjän on myös ohjeistettava valokuvaajaa siten, että valokuvaaja löytää Kohteen ilman viivästystä. Käyttäjä saa sähköpostitse ilmoituksen valokuvien valmistumisesta, jonka jälkeen Ilmoitus voidaan julkaista Palvelussa. Palveluntarjoaja kopio Ilmoituksen Käyttäjän ostaman palvelupaketin mukaisesti Etuovi.com- ja/tai Oikotie.fi-portaaleihin. Käyttäjä varautuu tässä vaiheessa järjestämään Kohteen näytön ja hoitamaan myyntiprosessin. L-paketin hankkinut Käyttäjä on yhteydessä Palveluntarjoajan lakipalvelukumppaniin ja maksaa loppuosan palvelupaketista, kun myyntineuvotteluissa on päästy sopimukseen. Palveluntarjoajan lakipalvelukumppani laatii Kohteen kauppakirjan omien palveluehtojensa mukaisesti. Käyttäjä on velvollinen poistamaan Ilmoituksen, kun Kohde on myyty.


4. Käyttäjän ilmoitus julkaistaan Palvelussa. Palveluntarjoaja julkaisee ilmoituksen myös käyttäjän valitsemissa muissa kanavissa (oikotie.fi, etuovi.com) Käyttäjän valitseman palvelupaketin mukaisesti. Mikäli ilmoitus julkaistaan Palvelussa arkipäivänä (maanantaista perjantaihin, pois lukien juhlapyhät) kello 08-16 välisenä aikana, ilmoitusten julkaisut muissa kanavissa tapahtuvat 48 tunnin kuluessa siitä, kun ilmoitus on julkaistu Palvelussa. Viikonloppuna julkaistut ilmoitukset julkaistaan muissa kanavissa seuraavan viikon keskiviikkoon mennessä.


5. Palveluntarjoaja ilmoittaa oikotie.fi- ja etuovi.com-palvelussa kunkin palvelun omien käyttöehtojen mukaisesti. Palveluntarjoaja ei vastaa oikotie.fi- ja etuovi.com-palveluiden toimivuudesta eikä näiden palveluiden käytöstä aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista millään tavalla.


6. Palveluntarjoaja veloittaa Käyttäjää valitun palvelupaketin mukaisesti ennen kuin ilmoitus julkaistaan Palvelussa.


7. Palveluntarjoaja ei vastaa yhteistyökumppaneidensa palveluista. Kaikki ulkopuoliset palvelut (muut ilmoitusportaalit, valokuvaus, lakipalvelut) tapahtuvat yhteistyökumppaneiden omien käyttö- ja toimitusehtojen mukaisesti. Käyttäjä on kuitenkin velvollinen hyväksymään myös muut Palveluun liittyvät käyttöehdot (valokuvauspalvelut sekä lakiasiainpalvelut), mikäli Käyttäjän valitsema palvelupaketti sisältää kyseisten kumppaneiden palveluita.


8. Palveluntarjoaja ei vastaa Kohteen myynnistä aiheutuvista kuluista. Käyttäjä vastaa Kohteen myynnistä aiheutuvista kuluista, kuten isännöitsijäntodistuksen hankkimisesta aiheutuvista kuluista, ja Käyttäjän valitsemaan palvelupakettiin kuulumattomista kuluista. Palveluntarjoaja vastaa ainoastaan niistä kuluista, jotka syntyvät Käyttäjän valitseman palvelupaketin toteuttamisesta. Valokuvausta varten Käyttäjän on huolehdittava siitä, että Kohde on siivottu ja että Käyttäjän tulee olla sovitusta vastaanottamassa valokuvaajaa. Palveluntarjoaja ei vastaa kustannuksista, jotka aiheutuvat siitä, että valokuvaaja joutuu käymään Kohteessa useammin kuin kerran.


9. Käyttäjä vastaa Ilmoituksen merkitsemisestä Ei julkinen -tilaan, kun Palvelun käyttö ei ole enää tarpeen tai kun Kohde on myyty. Palveluntarjoaja poistaa Oikotie.fi- ja etuovi.com-palveluissa olevat ilmoitukset mahdollisimman nopeasti, kuitenkin viimeistään 48 tunnin kuluessa siitä, kun Käyttäjä on merkinnyt Ilmoituksen Ei julkinen -tilaan. Mikäli Käyttäjä merkitsee Ilmoituksen Ei julkinen -tilaan viikonloppuna, Palveluntarjoaja poistaa ilmoituksen muista palveluista seuraavan viikon keskiviikkoon mennessä.


10. Rekisteröityessään Palveluun Käyttäjä saa Palveluun henkilökohtaisen käyttäjätunnuksen ja salasanan. Käyttäjän on säilytettävä käyttäjätunnus ja salasana huolellisesti siten, että muilla ei ole mahdollisuutta käyttää käyttäjätunnusta ja salasanaa. Käyttäjä vastaa siitä, etteivät käyttäjätunnus ja salasana päädy muiden tietoon tai käyttöön. Käyttäjä on vastuussa Käyttäjän käyttäjätunnuksella ja salasanalla tapahtuneesta Palvelun käytöstä.


11. Valitsemalla tietyn palvelupaketin Palvelussa, Käyttäjä hyväksyy valitsemansa palvelupaketin sisällön ja palvelupaketin valintaan liittyvän maksuvelvollisuuden. Palveluntarjoaja toteuttaa mahdolliset palvelupakettiin kuulumattomat palvelut erillisen tilauksen tai pyynnön mukaisesti ja laskuttaa palvelusta aiheutuneet kustannukset erikseen Käyttäjältä.


12. Käyttäjän valitsema palvelupaketti on tarkoitettu yhden Kohteen markkinoimiseksi. Samaa Ilmoitusta ei voida käyttää useamman Kohteen markkinointiin, elleivät Palveluntarjoaja ja Käyttäjä ole tällaisesta erikseen sopineet.


13. Palveluntarjoajalla on oikeus tilapäisesti keskeyttää Palvelu, jos se on välttämätöntä Palvelun toteuttamisen tai uudistamisen vuoksi (esimerkiksi tekninen päivitys, tietoliikenneverkon asennus-, muutos- tai huoltotyöt, viranomaisen määräykset). Palveluntarjoaja pyrkii siihen, että mahdollinen keskeytys on mahdollisimman lyhyt ja että siitä aiheutuvat haitat jäävät mahdollisimman vähäisiksi. Palveluntarjoaja pyrkii tiedottamaan mahdollisista katkoista etukäteen. Palveluntarjoaja ei ole vastuussa Palvelun käyttökatkoista Käyttäjälle mahdollisesti aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista. Palveluntarjoaja ei ole vastuussa Palvelun toimivuudesta eikä mahdollisten teknisten vikojen, huoltojen tai asennustöiden aiheuttamista katkoksista, tietoliikennehäiriöistä eikä niistä mahdollisesti aiheutuvasta tiedon muuttumisesta tai katoamisesta. Palveluntarjoaja pyrkii korjaamaan mahdolliset vikatilanteet mahdollisimman nopeasti.


14. Palveluntarjoajan vastuu Palvelun käytöstä Käyttäjälle mahdollisesti aiheutuneista vahingoista on seuraava: Maksullisen palvelun osalta Palveluntarjoaja on vastuussa ainoastaan omalla tuottamuksellaan Käyttäjälle mahdollisesti aiheuttamistaan välittömistä vahingoista. Palveluntarjoajan vastuu rajoittuu kuitenkin korkeintaan siihen määrään, jonka Käyttäjä on maksanut Palveluntarjoajalle palvelusta. Palveluntarjoaja ei vastaa Käyttäjälle mahdollisesti aiheutuvista välillisistä tai epäsuorista vahingoista tai Palveluntarjoajan yhteistyökumppaneiden aiheuttamista välittömistä tai välillisistä vahingoista. Maksuttoman palvelun osalta Palveluntarjoaja ei ole miltään osin vastuussa Käyttäjälle mahdollisesti aiheutuvista välillisistä, välittömistä tai epäsuorista vahingoista.


15. Palveluntarjoajalla on oikeus muuttaa Palvelun ehtoja, sisältöä ja hinnoittelua.


16. Käyttäjän merkittyä Ilmoituksensa Ei julkinen -tilaan, Palveluntarjoaja säilyttää Käyttäjän tietoja korkeintaan kuuden (6) kuukauden ajan. Tämän jälkeen Palveluntarjoaja poistaa Käyttäjän tiedot pysyvästi.


17. Käyttäjällä, jota pidetään kuluttajansuojalain (20.1.1978/38) 1 luvun 4 §:n mukaisesti kuluttajana, on oikeus peruuttaa etämyyntisopimus ilmoittamalla siitä peruuttamislomakkeella tai muulla yksiselitteisellä tavalla Palveluntarjoajalle viimeistään 14 päivän kuluttua palvelusopimuksen tekemisestä.
Jos palvelun suorittaminen on Käyttäjän pyynnöstä aloitettu ennen peruuttamisajan päättymistä, Käyttäjän on peruuttamistapauksessa maksettava peruuttamisilmoituksen tekemiseen mennessä sopimuksen täyttämiseksi tehdystä suorituksesta Palveluntarjoajalle kohtuullinen korvaus. Jos Käyttäjä peruuttaa sopimuksen, Palveluntarjoaja saa vaatia Käyttäjältä korvausta sellaisesta palvelusta, jonka Palveluntarjoaja on sopimuksen mukaisesti tosiasiallisesti suorittanut ennen peruuttamista.
Käyttäjän on palvelupaketin valitsemisen yhteydessä annettava suostumuksensa siihen, ettei Käyttäjällä ole kuluttajansuojalain 6 luvun 14 §:ssä säädettyä peruuttamisoikeutta, jos palvelupaketin mukainen palvelu on kokonaan suoritettu.


18. Käyttäjällä on oikeus vedota virheeseen Palvelussa ilmoittamalla siitä kirjallisesti Palveluntarjoajalle ( ) kohtuullisessa ajassa siitä, kun virhe on havaittu tai Käyttäjän olisi pitänyt havaita virhe. Käyttäjällä on lisäksi mahdollisuus ottaa yhteyttä kunnalliseen kuluttajaneuvontaan (www.kkv.fi/asiointi) tai tehdä valitus kuluttajariitalautakunnalle (www.kuluttajariita.fi).BROKERIT.FI PALVELUIDEN SISÄLTÄMÄT VALOKUVAUSPAKETIT SEKÄ NIIDEN KÄYTTÖEHDOT


S-pakettiin sisältyy käyttäjän omien kuvien editointi

 • Käyttäjän tulee omistaa kuvien tekijänoikeudet (tai käyttöoikeus, varmistathan asian kuvaajalta, mikäli et itse ota kuvia)
 • Pyrimme käsittelemään kuvat mahdollisimman nopeasti, jotta ilmoituksen julkaisu ei viivästyisi.

M ja L -pakettiin sisältyy seuraavanlaiset valokuvauspalvelut

 • Paketti sisältää 15 kpl asunnon sisällä tai ulkopuolella otettua kuvaa
 • Kuvien editoinnin
 • Valokuvista koostetun lyhyen videon

Valokuvauksen tilaaminen

 • Kumppanimme saa maksetusta tilauksesta kuvaustilauksen ja on teihin yhteydessä kuvausajankohdan sopimiseksi
 • Valmiit kuvat toimitetaan mahdollisimman nopeasti (aikaisintaan kuitenkin seuraavana työpäivänä)

3D- kuvaukset (HUOM! Sisältyy ainoastaan L-pakettiin)

 • L-paketti sisältää kohteen 3D-kuvauksen
 • Ennen 3D kuvauksen aloitusta asunto täytyy valmistella ennen kuvausta siihen kuntoon kuin se kuvatessa on, kuvauksen alettua ei asunnossa voida enää siirrellä tavaroita
 • Huomioithan, että kuvauksen aikana asunnossa ei voi olla kuvaajan lisäksi ylimääräisiä ihmisiä/eläimiä eikä esimerkiksi ovia voi avata ja sulkea kesken kaiken
 • Käyttäjä sitoutuu lukemaan Brokerit.fi palvelusta ohjeet 3D- kuvausta varten ja toimimaan niiden mukaisesti ennen kuvaajan saapumista

Yleiset ehdot

Kuvauksen ajankohta

 • Kuvaus toteutetaan arkipäivisin. Muina aikoina kuvaukset voidaan toteuttaa lisämaksusta.

Kohteen valmistelu

 • Kohde tulee olla valmisteltu kuvattavaksi Brokerit.fi palvelusta löytyvien ohjeiden mukaan
 • Asunnon valokuvausta edeltävä siivous ja stailaus on asunnon myyjän vastuulla
 • Kohde tulee olla siivottuna ja järjestelty kuvausta varten ennen kuin kuvaaja saapuu paikalle
 • Mikäli kohde ei ole valmis, eikä kuvaaja tämän vuoksi ehdi ottamaan paketin sisältämiä kuvia, kuvaus katsotaan paikan päällä peruutetuksi
 • Valokuvaukseen on varattu aikaa 60 minuuttia
 • Tarkemmat ohjeet valokuvaukseen valmistautumiseksi löydätte sivuiltamme, kohdasta ”dokumentit ja ohjeet”

Peruutus

 • Kohteen kuvauksen voi perua tai siirtää olemalla yhteydessä yhteistyökumppanimme asiakaspalveluun (saatte yhteystiedot kuvausajan sopimisen yhteydessä) viimeistään kuvausta edeltävänä arkipäivänä aamulla ennen kello kymmentä (klo 10.00)
 • Samana päivänä peruutetusta kuvauksesta peritään 80 € peruutusmaksu
 • Peruuttamatta jääneestä tai paikan päällä perutusta kuvauksesta ei palauteta maksettua palvelumaksua. Mahdollisen uuden kuvauksen järjestämisestä tehdään tarjous ja se laskutetaan erikseen ennen palvelun tilaamista
 • Myöhästymismaksu; jos asunnon myyjä/palvelun käyttäjä on myöhässä kuvauksesta, kuvaaja ensisijaisesti pyrkii odottamaan kuvauspaikalla kunnes asunnon myyjä/palvelun käyttäjä saapuu paikalle. Tällöin myyjän/palvelun käyttäjän ollessa 15-30 minuuttia myöhässä, myöhästymisestä peritään 45 euroa. Aina kuvaaja ei kuitenkaan aikataulullisista syistä pysty jäämään paikalle, tällöin kuvaus joudutaan siirtämään toiseen ajankohtaan jolloin peruuntuneesta kuvauksesta ei palauteta palvelusta maksettuja rahoja

Tekijänoikeudet (valokuvauskumppanimme ottaessa valokuvat)

Asiakkaalla on käyttöoikeudet kuviin/videoihin, jotka toimitetaan Brokerit.fi palvelun kautta, seuraavin rajoituksin:

 • Käyttöoikeudet siirtyvät Valokuvauksesta vastaavalle Yhteistyökumppanillemme, kun kuvattu kohde on poistunut myynnistä / palvelu on muusta syystä päättynyt.
 • Valokuvia voi käyttää ainoastaan Brokerit.fi- palvelun yhteydessä, Käyttäjä ei voi siirtää käyttöoikeutta kolmannelle osapuolelle.
 • Käyttöoikeus koskee vain yleisiä myynti- ja markkinointitarkoituksia.
 • Yhteistyökumppanimme voi käyttää kuvia/videoita omassa markkinoinnissaan.

BROKERIT.FI PALVELUIDEN SISÄLTÄMÄT SOPIMUSPALVELUT JA NIIDEN KÄYTTÖEHDOT


Sopimuspalveluihin liittyvät ehdot löytyvät osoitteesta: https://www.verkkoasiakirja.com/sopimusehdot